RODO


Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 r. rozpoczęliśmy stosowanie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
„RODO”), a także ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RADOMYŚLU WIELKIM

Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych
stanowiących Państwa własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):
1. Administrator danych osobowych.
Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim z siedzibą przy ul. Krótka 2, 39-310 Radomyśl
Wielki, jest Administratorem a danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).
2. Inspektor Ochrony Danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., pod numerem telefonu 14 68 19 531 lub pisemnie na adres
naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.
3. Cele i podstawy przetwarzania.
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane:
1) w celu realizacji czynności bankowych, wynikających z Ustawy Prawo bankowe
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2) w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca
2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
3) w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm. ) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c
RODO);
4) w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem
przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem
potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez
Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
7) w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji
produktów w oparciu także o a uwagi na ich temat i a zainteresowanie, optymalizacji
procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej,
w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
8) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów
z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9) w celu oferowania u przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i
podmiotów z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli
profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO);
10) w celu oferowania u bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm
współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich
pod kątem a potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego
interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Prawo do sprzeciwu.
1) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania a danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje u prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania a danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać a dane w tych
celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do a danych istnieją
dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec a
interesów, praw i wolności lub a dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2) Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową
Banku i złożyć pisemny wniosek.
5. Okres przechowywania danych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1) dla celów wykonywania czynności bankowych przez okres trwania umów, a po ich
wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody lub spełnienia
warunków, o których mowa w art. 105 a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym
wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie
danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat
od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12
miesięcy od ich przekazania;
2) dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12
lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania
przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.
6. Odbiorcy danych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym
w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich z
siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do
Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, do Banku Zrzeszającego, do
Ministerstwa Finansów w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej, do Komisji Nadzoru
Finansowego.
Do Państwa danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje
Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze,
informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.
7. Powierzanie przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z zapisami art. 111b Ustawy Prawo bankowe, Bank informuje wszystkich uczestników
rynku, w sposób ogólnie dostępny o podmiotach, którym Bank powierza wykonywanie czynności
bankowych lub innych czynności faktycznych związanych z czynnościami bankowymi, w
przypadku gdy ww. podmiot uzyskuje dostęp do danych objętych tajemnicą bankową. W związku
z powyższym Bank informuje w miejscu wykonywania czynności o podmiotach, którym powierza
przetwarzanie danych osobowych.
8. Prawa osób, których dane dotyczą.
1. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
„RODO”.
2. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na
przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;
3. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem
przepisów „RODO”, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy z Bankiem. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia i realizacji umowy.
Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Bankiem, ani
składania dodatkowych oświadczeń.
Administrator – Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim

Klauzula RODO monitoring

 

 

Korzystanie z Serwisu Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim (strony internetowe: http://www.bsradomyslwielki.com.pl) jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu. Polityka prywatnsci.

Akceptuj cookies na stronie.